bg-country-switch

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Last update: August 11th, 2020

Η ασφάλεια και το απόρρητο των πληροφοριών και των δεδομένων αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για την PAUL HARTMANN Hellas A.E. (εφεξής «HARTMANN», «Εταιρία», «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Με την παρούσα Πολιτική θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και για τα δικαιώματα που έχετε δυνάμει της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (στο εξής ΓΚΠΔ ή GDPR) και του εθνικού νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137).
Νομική Βάση Επεξεργασίας & Σκοποί Επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και του εθνικού νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137).

Οι μετοχές της PAUL HARTMANN Hellas A.E. είναι ονομαστικές με ονομαστική αξία, καταχωρούνται δε στο ειδικό βιβλίο μετοχών της εταιρείας, όπως ρητά ορίζει ο εθνικός νόμος περί ανωνύμων εταιρειών.

Στις μετοχές (μετοχικούς τίτλους) αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του μετόχου, ενώ στο ειδικό βιβλίο μετόχων αναγράφονται το ονοματεπώνυμο/ εταιρική επωνυμία, διεύθυνση/ έδρα, επάγγελμα και εθνικότητα κάθε μετόχου. Ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην εταιρεία τις εν λόγω πληροφορίες.

Τα προαναφερθέντα δεδομένα σας ενδέχεται να επεξεργαστούν από την Εταιρία μας και για την εκπλήρωση άλλων νομικών υποχρεώσεων, όπως κανονιστικές απαιτήσεις, εμπορικό ή φορολογικό δίκαιο, συμμετοχή Εταιρίας σε δημόσιους διαγωνισμούς.
Σε περίπτωση που επιθυμούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για κάποιον νέο σκοπό που δεν αναφέρεται παραπάνω, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Κοινοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα δεδομένα αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας από εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας. Περαιτέρω, τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να κοινοποιηθούν και να καταστούν προσιτά, ανά περίπτωση και βάση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, και από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με τα οποία, κατά καιρούς, διατηρούμε συνεργασία, όπως π.χ. δικηγορικό γραφείο, από δημόσιες Υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα, όπως π.χ. ΓΕΜΗ, από Τράπεζες, ασφαλιστικούς φορείς, ελεγκτές στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρίας με εξωτερικούς και εσωτερικού κανονισμούς ή όπου αλλού απαιτείται από τη νομοθεσία.

Ωστόσο, τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα εν λόγω δεδομένα μόνον για το σκοπό της παροχής των εκάστοτε υπηρεσιών προς την Εταιρία και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία και έχοντας δεσμευθεί με Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Εχεμύθειας.

Κατ’ εξαίρεση, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό ή δυνάμει απόφασης ή παραγγελίας δικαστικής αρχής.

Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων (Αποθήκευση)
Τα δεδομένα αυτά τηρούνται από την Εταιρία μας μόνον για όσο χρόνο είναι αυστηρά απαραίτητο για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού συλλογής σε συνδυασμό με τη σχετική νομοθεσία και έπειτα καταστρέφονται ή ανωνυμοποιούνται.
Δικαιώματα

Κάθε υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει καταρχήν δικαίωμα να γνωρίζει και να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία που κατέχουμε σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική, να ελέγχει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στην Εταιρία μας καθώς και να ενημερώνει/επικαιροποιεί τα στοιχεία των προσωπικών του δεδομένων.

Ως εκ τούτου, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και δη με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων μας (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3645691 & e- mail: dpo@samartzislaw.gr) για να ασκήσετε τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων δικαιώματά σας (άρθρα 15-22 ), όπως, μεταξύ άλλων, πρόσβαση στα δεδομένα σας (προκειμένου να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας και για ποιο λόγο επεξεργαζόμαστε, καθώς και τους αποδέκτες αυτών), επαλήθευση του περιεχομένου των δεδομένων σας, της προέλευσης, ακρίβειας και τοποθεσίας τους, απόκτηση αντιγράφου των δεδομένων σας, αίτημα για συμπλήρωση, ενημέρωση, τροποποίηση των δεδομένων σας, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας, αίτημα για διαγραφή των δεδομένων σας κ.λπ. Τα δικαιώματα αυτά καταρχήν ασκούνται χωρίς κόστος για το υποκείμενο.

Επιπροσθέτως, αν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων σας από την Εταιρία μας με Δήλωση Συγκατάθεσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας με απλή δήλωση ανάκλησης (dpo@samartzislaw.gr, 210-3645691, Στουρνάρη 51, Αθήνα), χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας πριν την ανάκληση ή στη συμμόρφωση με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της Εταιρίας μας.

Τέλος, οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ενημερώσετε απευθείας την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν θεωρείτε ακατάλληλη την εκ μέρους της Εταιρίας μας χρήση των δεδομένων του (www.dpa.gr).

Υπεύθυνος Επεξεργασίας και στοιχεία επικοινωνίας
Υπεύθυνος Επεξεργασίας:
PAUL HARTMANN Hellas A.E.
Λ. Βουλιαγμένης 140
16674 Γλυφάδα – Αθήνα
Τηλέφωνο: +30-210-8986630
Φαξ: +49-7321-36-3636
E-Mail: info@gr.hartmann.info

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO):
EXECUTIVE DPO SERVICES
Στουρνάρη 51
10432 – Αθήνα
210-3645691
E-Mail: dpo@samartzislaw.gr