bg-country-switch

Общи регулаторни условия Лични предпазни средства

Последна редакция 01 Април 2019

HARTMANN-RICO ООД , Братислава, Словакия 
В случай на въпроси се обърнете към нашия клиентски сервиз.

Настоящите общи регулаторни условия („ОРУ / ЛПС“) се прилагат за продукти, класифицирани като лични предпазни средства (ЛПС) по смисъла на чл. 3 № 1 от Директивата за ЛПС (ЕС) 2016/425) и чийто производител е Paul Hartmann AG, ул. „Пол Хартман“ 12, 89522 Хайденхайм, Германия или една от компаниите („Продуктите“) в групата.

Общите условия / ЛПС се предоставят от Paul Hartmann AG или от някоя от компаниите в групата, ако съответната компания продава продукти на самия Дилър (съвместно "Hartmann").

Общите регулаторни условия / ЛПС се прилагат за „Дилъри“, т.е. физически или юридически лица от доставната мрежа, които съхраняват продуктите, докато не бъдат пуснати в експлоатация на пазара, без те самите да са производители или вносители на такива продукти.

Общите регулаторни условия / ЛПС обхващат дейността на Дилърите по отношение на придобиването, собствеността и доставката на продукти.

Общите регулаторни условия / ЛПС се прилагат, без да се засягат условията на Hartmann за доставка и плащане. Търговецът потвърждава валидността на тези Общи регулаторни условия / ЛПС, като прави поръчка за продуктите или приемайки продуктите. Тези Общи регулаторни условия / ЛПС се прилагат и за всички бъдещи сделки, свързани с продукти, с Дилъра.1. Ако Дилърът узнае за възникването на т.нар. „специални събития“ като оплаквания, съобщения за потенциални рискове и / или случаи на несъответстващи продукти, по-специално неизпълнение на основните изисквания за здраве и безопасност по отношение на продуктите, предлагани на пазара, Дилърът трябва незабавно да информира Hartmann за това и да препрати най-малко следната информация, скривайки всякакви лични данни: [a] Съответният продукт (по артикул / партиден номер, количество), [b] Естество и произход на специалното събитие, [c] Настоящите местонахождения на разглеждания продукт, [d] Естество и степен на всяко съобщено увреждане на здравето. Дилърът трябва да уведоми Hartmann не по-късно от 36 часа след като разбере за специалното събитие; при необходимост по -късно трябва да бъдат представени подробни доклади.

2. Значението на термините „оплаквания“, „рискове“, „несъответстващ продукт“, „основни изисквания за защита на здравето и безопасност“ се основава на директивата за ЛПС (ЕС) 2016/425.

3. Дилърът е длъжен да води систематични записи, гарантиращи проследяемостта на продуктите, доставени до негов склад и предоставени след това на пазара („записи за проследяване“). С настоящото Дилърът документира най-малко: [a] вид на продукта (артикул / партиден номер), [b] получател, [c] количество, [d] дата на доставка, [e] собствено място за съхранение, ако продуктът все още не е натоварен за изпращане.

4. Дилърът е длъжен да препрати незабавно на Hartmann искания от местните органи за документи или информация за доказване на съответствието на продуктите; Дилърът трябва да се консултира с Hartmann, преди да отговори на официалната заявка. Дилърът трябва да информира Hartmann незабавно, ако получи уведомления или искания от властите за прилагане на коригиращи действия (като изтегляне или връщане).

5. Ако Дилърът вярва или има основание да смята, че съществува риск, свързан с даден продукт, предоставен от него на пазара или че той е несъответстващ продукт и следователно е необходимо да се предприемат коригиращи действия, Дилърът трябва незабавно да информира Hartmann за съответното събитие; при това дилърът трябва точно да обясни на Хартман кои конкретни обстоятелства го водят до убеждението или предположението. Същото важи, ако Дилърът възнамерява да информира органите за съответното събитие по гореспоменатите причини. Дилърът прилага само превантивни или коригиращи действия (като изтегляне на продукти или връщане на продукти) само след консултация с производителя.

6. Когато Производителят предприема превантивни или коригиращи действия или изпълнява подобно действие в сътрудничество с властите (включително връщания, изтегляния, изпращане на така наречените известия за безопасност на място), Дилърът предоставя необходимата подкрепа на Hartmann (в качеството си на производител); това се случва като Дилърът незабавно идентифицира маршрутите за доставка на засегнатите продукти посредством своите записи за проследяване и препраща уведомления, изготвени от производителя (като съобщения за безопасност на място) до собствените офиси или до клиенти, на които е предоставил от съответните продукти.

7. Когато продуктите са под контрол на Дилъра, Дилърът гарантира, че условията за съхранение и транспорт не нарушават съответствието на продуктите с основните изисквания за здраве и безопасност и отговарят на оповестените от производителя спецификации; Ако е необходимо, такива спецификации могат да бъдат обосновани от производителя.

8. Когато предоставя продукти на пазара, Дилърът винаги трябва да спазва приложимите регулаторни изисквания (по-специално Директивата за ЛПС (ЕС) 2016/425) и да действа с необходимото старание.

9. Преди да предостави на пазара продукт, Дилърът проверява съответствието със следните изисквания: продуктът (ите) [a] носи маркировка CE, [b] отговаря на декларациите за съответствие, приложени от производителя или предоставени онлайн, [c ] е придружен от идентификационни маркировки (напр. номер на партидата), [d] инструкциите и информацията на производителя са приложени на националния (ите) език (езици), [e] в случай на внесени продукти се придружават от информация за вносителя (име / адрес на компанията). Hartmann гарантира, че копията на декларациите за съответствие съгласно горното изискване [b] се предоставят на Дилъра, освен ако не са публикувани онлайн.

10. Дилърът е свободен да предостави на икономическите участници, отговорни за продуктите, необходимата правна информация, да изготвя уведомления и да препраща доклади до тях и / или да си сътрудничи с тях, например в случай че такива дейности вече не са описани от тези Общи регулаторни условия / ЛПС.